Samenwerkingen

Hubbie is geen eiland op zich. We werken met verschillende organisaties en sectoren samen binnen allerlei samenwerkingsverbanden. 

Boekelberg
De Harmonie
De Schutting
EASPD
Elmer vzw
Gevangenis Sint-Gillis
HELPDESK-project
I.T.E.R.
Kasterlinden
LD3
Mediander
MFC's (De Ark, KI Woluwe, Huis in de Rij)
RUSG - Voetbal Union
Onthaaltehuis Albatros
Onthaaltehuis Centre Ariane
Puerto
Pleegzorg
Toerisme Vlaams - Brabant
VGC - Speelpleinen
Tolbo vzw
Werkburo

Boekelberg

Maandelijks wast een vast groepje cliënten die ondersteund worden door Hubbie in de bibliotheek van Koekelberg de kinderboekjes af en controleert de staat van de boekjes.

De Harmonie

Het Lokaal Dienstencentrum Harmonie is gelegen in de Noordwijk in Brussel. Ze ontvangen een heel diverse maar vooral kwetsbare doelgroep en proberen hen uit hun isolement te halen en langer zelfstandig thuis te laten wonen via allerhande ondersteuning. Onder de gebruikers bevinden zich ook heel wat zwakke personen met een vermoeden van beperkingen.  Soliman, begeleider van het mobiele Hubbieteam, gaat om de 6 weken naar hun teamvergadering. Op dat moment bespreekt het team uitdagingen of moeilijkheden die ze ervaren met bepaalde bezoekers van het centrum. Soliman geeft inspiratie en kennis door vanuit zijn know how als begeleider van personen met beperkingen. 

De Schutting

Sinds februari 2018 draait een collega van Hubbie mee in de werking van de Schutting. De Schutting biedt net als het mobiele team van Hubbie ambulante begeleiding aan, maar dan voor de doelgroep thuislozen. Dankzij hun permanentie en gezamenlijke eetmomenten, vormen de cliënten en de Schutting een hechte groep. 

EASPD

EASPD vertegenwoordigt meer dan tienduizend voorzieningen actief in de zorg voor personen met een beperking in Europa. In Europa leven meer dan 80 miljoen mensen met een beperking. De EASPD wil voor deze mensen gelijke kansen door een effectieve dienstverlening.

Elmer vzw

Samen met Elmer vzw, Centrum voor Inclusie, en Brusselse partners, MPC Sint-Franciscus, het Raster, Kenniscentrum WWZ, Resonans vzw ondersteunen we de Initiatieven Buitenschoolse Opvang in het inclusief maken van hun werking.

Maandelijks wordt er eveneens, door een groepje cliënten die ondersteund worden door een begeleider van Hubbie, speelgoed van de leefgroepen van Elmer in de Stad afgewassen. Tevens werken er op de vier locaties van Elmer een Begeleid Werker. 

Gevangenis Sint-Gillis

Wekelijks wordt er in de gevangenis van Sint-Gillis door een begeleider van Hubbie en de zorgpsychologe van de gevangenis een groepsactiviteit georganiseerd voor geïnteresseerde geïnterneerden.

HELPDESK-project

Het door de EU gefinancierde HELPDESK-project wil:

1.  sociale organisaties steunen bij de toegang tot en het gebruik van EU-fondsen (ESF+, EFRO en ReactEU in het bijzonder);

2. het helpen van managementautoriteiten bij het gebruik van EU-fondsen (ESF+, EFRO en ReactEU in het bijzonder) om kwaliteitsinterventies op het gebied van sociale organisaties te financieren.

Op deze website https://eufunds4social.eu/nl/  vindt u informatie over hoe u toegang krijgt tot de EU-fondsen en over de resultaten van het project, zoals een Massive Open Online Course. 

I.T.E.R.

In Iter ondersteunen 2 Hubbie-begeleiders, Guy en Robby, het RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) team. Dit team bestaat uit therapeuten die individueel en collectief werken met personen met een handicap die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. De collectieve groep bestaat uit een 6 à 8 tal mannen met een beperking die wekelijks samenkomen, telkens begeleid door therapeut en Hubbie-begeleider.   

Waar Iter voornamelijk focust op het forensische luik, zorgt Hubbie voor de handicapspecifieke inbreng. Zo werkten we de afgelopen periode rond de thema's 'Herkennen van een handicap', 'Handicap specifieke concrete begeleidingsvragen opnemen' en 'Handicap specifieke methodieken binnen brengen'

Kasterlinden

Wekelijks wordt er tijdens de periode oktober – mei aan een groep leerlingen van Kasterlinden klankschalen gegeven door een begeleider van Hubbie. We bieden eveneens individuele creatieve therapie aan op regelmatige basis.

LD3

De medewerkers van Miro en een groepje cliënten die ondersteund worden door Hubbie maken maandelijks een volwaardige lunch klaar voor deelnemers van Miro.

De programmaboekjes van Miro, het Anker en Forum worden eveneens maandelijks door een vast groepje cliënten geplooid.

In het Anker werken er tevens 2 Begeleid Werkers mee in de keuken. 

Mediander

Hubbie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Mediander. Dit is een open, vrijwillig en engagerend verband van organisaties actief in de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een beperking in Vlaanderen en Brussel. Mediander onderneemt vanuit Franciscaans perspectief.

MFC's 

Binnen het jongerenproject 'Hou me Los' zijn er structurele samenwerkingen op poten gezet om jongeren te begeleiden naar het zelfstandig wonen vanuit deze centra. Samen met De ArkHuis in de Rij, KI Woluwe werken we aan de betere doorstroming voor deze jongeren. 

Onthaaltehuis Albatros

Albatros is een kleinschalig onthaalhuis met een familiaal karakter en met een 30-tal plaatsen. Ook bij Albatros zien we een aantal personen met het vermoeden van een beperking. Begeleider Sebastiaan werkt een 6-tal uur per week bij Albatros.
Om de 2 weken is Sebastiaan aanwezig op de teamvergadering van Albatros. Vanuit zijn positie als Hubbie-begeleider zit hij mee aan tafel om de intakes van nieuwe aanmeldingen en de begeleiding van huidige bewoners te bespreken. 
Naast de teamvergaderingen werkt Sebastiaan ook rechtstreeks met de doelgroep.
Hij begeleidt ook individuele bewoners, met als doel de bewoner ondersteuning op maat te geven en mee na te denken over eventuele doorverwijzing.

Onthaaltehuis Centre Ariane

Centre Ariane is een crisisopvangcentrum voor mannen, vrouwen en kinderen. 
Janne, intaker bij Hubbie, ging op regelmatige basis, gemiddeld om de 3 maanden, naar de teamvergaderingen. Ze bood er outreach aan rond het thema handicap en gelinkt aan de doelgroep die zij op dat moment ontvangen. Thema’s in 2017 waren: mogelijkheden voor crisisopvang binnen gespecialiseerde zorg, doorverwijsmogelijkheden voor personen met een beperking, hoe onthaal verzorgen op niveau van personen met een handicap en tenslotte kennismaking met een aantal methodieken.  

Pleegzorg

Sinds februari 2019 werken we samen met Pleegzorg Vlaams Brabant-Brussel aan het doorstroomhuis in Sint-Jans-Molenbeek. 

Puerto

Sinds januari 2018 werken we structureel samen met Puerto. Puerto biedt net als het mobiele team van Hubbie ambulante begeleiding aan, maar dan voor de doelgroep thuislozen. Hun doelgroep kenmerkt zich door een groot aandeel personen met een verslavingsproblematiek en/of handicap. 

Hubbie-begeleidster Elodie draait een zestal uur per week mee in de werking van Puerto. Ze neemt deel aan teamvergaderingen waar ze haar kennis en ervaringen rond handicap inbrengt. 

Toerisme Vlaams-Brabant

De 4 vrijetijdszorgorganisaties van Vlaams-Brabant (Hubbie, KVG, het Balanske en Gehandicapten en Solidariteit) ondertekenden een samenwerkingsakkoord met Toerisme Vlaams-Brabant, waarbinnen het gebruik maken van en het afstemmen rond het toeristisch aanbod in Vlaams-Brabant en personen met een beperking is vastgelegd.

Tolbo VZW

TolBo staat voor "Toegankelijkheid lokale besturen en overheidsdiensten".
Het is een vzw die de toegankelijkheid in de samenleving voor personen met een (functie)beperking wil optimaliseren. Door te sensibiliseren en te informeren wil TolBo fungeren als verbindingsagent tussen bestaande organisaties en structuren, de lokale beleidsmakers en de individuele burger.

VGC – Speelpleinen

Jaarlijks ondersteunen we tijdens de paas – en zomervakantie de VGC-speelpleinen, samen met het Onderwijscentrum Brussel, bij het inclusief maken van hun werking.

Werkburo

Sinds januari 2020 is Hubbie partner geworden van het Werkburo. Zij faciliteren verschillende organisaties die zich engageren voor mensen die Begeleid Werken. Samen met Zonnelied zijn we het Werkburo van Brussel.